Najnowsza książka Arcybiskupa Grzegorza Rysia "Słowo z domu" już w sprzedaży!
--- Zobacz opis ---

Regulamin

 I. Definicje

 

§ 1

W niniejszym regulaminie zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

1)      „Strona WWW”– strona internetowa o adresie awl.lodz.pl oraz jej podstrony i poddomeny;

2)      „Wydawnictwo”– właściciel strony tj. Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie z siedzibą w Łodzi, ul. ks. I. Skorupki 3, 90-458 Łódź,  NIP: 725-002-59-73 REGON:040006402-00032;

3)      „Użytkownik”– każdy internauta, który zawarł z Wydawnictwem Umowę;

4)      „Konto”– konto Użytkownika założone przez niego na Stronie WWW zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie;

5)      „Uzupełnione Konto”- Konto Użytkownika, uzupełnione zgodnie z postanowieniami § 11 Regulaminu;

6)      „Umowa”– oznacza umowę zawieraną między Użytkownikiem a Wydawnictwem w przedmiocie założenia Konta, Uzupełnionego Konta i korzystania z funkcjonalności Strony WWW;

7)      „Sklep” – sklep internetowy prowadzony przez Wydawnictwo tożsamy ze Stroną WWW

8)  „Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego.

II. Postanowienia ogólne

§ 2

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Wydawnictwo na rzecz Użytkowników polegających na umożliwieniu im: bezpłatnego założenia Konta, dodawania produktów oferowanych przez Sklep do listy życzeń, zawierania przez Internet umów sprzedaży usług oferowanych za pomocą Sklepu prowadzonych przez Wydawnictwo, za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu

 § 3

Korzystanie z wszystkich usług opisanych w postanowieniu § 2 Regulaminu jest możliwe po założeniu Konta. 

§ 4

 1. Do korzystania ze Strony WWW konieczny jest dostęp do sieci Internet, natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.
 2. Do prawidłowego korzystania ze Strony wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w § 8 – § 10 Polityki Prywatności.

§ 5

Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu ingerencję w oprogramowanie Strony WWW.

§ 6

Każdy Użytkownik może założyć tylko jedno Konto.

 

III. Zawarcie Umowy 

§ 7

Konto na Stronie WWW mogą założyć: osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (a zatem osoby pełnoletnie nieubezwłasnowolnione lub osoby, które uzyskały pełnoletniość poprzez zawarcie małżeństwa), osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

§ 8

 1. Osoba chcąca zawrzeć z Wydawnictwem Umowę powinna wypełnić formularz znajdujący na Stronie WWW, który będzie dostępny w osobnej zakładce, po kliknięciu w przycisk „Zaloguj Się”.
 2. W powyższym formularzu należy podać: adres e-mail oraz hasło do Konta. Podany adres e-mail oraz hasło będą po założeniu Konta służyć do logowania się do niego.
 3. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.
 4. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej, niezbędna jest akceptacja Regulaminu i polityki prywatności.
 5. Kliknięcie przycisku „Zapisz” powoduje przesłanie powyższego formularza do Wydawnictwa i jest zaproszeniem do złożenia przez Wydawnictwo przyszłemu Użytkownikowi oferty zawarcia Umowy. Następnie na adres e-mail podany w formularzu zostanie przesłany mail aktywacyjny. W jego treści będzie podana treść regulaminu oraz Polityki prywatności.
 6. Wiadomość e-mail, o której mowa w ustępie powyższym stanowi ofertę Wydawnictwa skierowaną do przyszłego Użytkownika w przedmiocie zawarcia Umowy. Kliknięcie w link aktywacyjny zawarty w tym mailu jest równoznaczne z przyjęciem oferty Wydawnictwa. Z tą chwilą między Wydawnictwem, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia Umowy i aktywowania Konta.
 7. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od Umowy, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowienia stosuje się odpowiednio  ustępu powyższego. Do zachowania powyższego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia w powyższym terminie do Wydawnictwa.Postanowienia § 16 ust. 3-5 stosuje się odpowiednio.
 8. Od razu po zawarciu Umowy Wydawnictwo rozpoczyna wykonywanie usług opisanych w postanowieniu § 2 Regulaminu. Użytkownik wyraża niniejszym zgodę na rozpoczęcie świadczenia tych usług od razu po zawarciu Umowy.

IV. Konto

§ 9

 1. Po zawarciu Umowy, Użytkownik uzyskuje możliwość logowania się do Konta.
 2. Użytkownik, po zalogowaniu się do Konta, może także korzystać z usług oferowanych przez Sklep, po wcześniejszym spełnieniu warunków określonych w dalszej części Regulaminu. 

§ 10

Po zalogowaniu się Użytkownik będzie mógł w pełni korzystać z możliwości Strony WWW.

V. Korzystanie ze Sklepu

 

§ 11

 1. Użytkownik może po zalogowaniu się do Konta korzystać z usług oferowanych w Sklepie.
 2. W celu skorzystania z usług, o których mowa w ustępie powyżej, Użytkownik będzie musiał uprzednio uzupełnić Konto, za pomocą specjalnego formularza, dostępnego na osobnej zakładce znajdującej się na odpowiednich podstronach Sklepu. W formularzu Użytkownik zostanie poproszony o podanie imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania, kodu pocztowego, miejscowości, a także opcjonalnie numeru telefonu.
 3. Zabronione jest dodawanie w formularzu uzupełniającym treści o charakterze bezprawnym.
 4. Formularz uzupełniający, znajdujący się na stronach Sklepu, stanowi ofertę Wydawnictwa skierowaną do Użytkownika w przedmiocie uaktywnienia Uzupełnionego Konta.
 5. Wypełnienie powyższego formularza i jego wysłanie poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku jest równoznaczne z przyjęciem, wskazanej w ustępie powyższym, oferty Wydawnictwa. Z tą chwilą między Wydawnictwem a Użytkownikiem, który wypełnił formularz uzupełniający dochodzi do zawarcia umowy o uaktywnienie Uzupełnionego Konta.
 6. Postanowienie § 8 ust. 7 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 7. Po zalogowaniu się do Uzupełnionego Konta, Użytkownik ma także możliwość aktualizacji swoich danych podanych przy zakładaniu Konta.

§ 12

 1. Ceny produktów i usług znajdujących się w ofercie Sklepów są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów i usług znajdujących się na stronie internetowej Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Użytkownikami umowy sprzedaży.
 2. Podane w Sklepie ceny nie obejmują kosztów przesyłki ani kosztów obsługi płatności.

§ 13

 1. Sprzedaż towarów i usług odbywa się na podstawie zamówień składanych za pośrednictwem Uzupełnionego Konta.
 2. Zamówienia można składać poprzez swoje Uzupełnione Konto przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

§ 14

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży z Wydawnictwem Użytkownik wybiera w Sklepie towary lub usługi poprzez wejście w zakładkę „Dodaj do koszyka”. Towary lub usługi znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Użytkownik ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów lub usług, usunięcia znajdujących się tam towarów lub usług, a także rezygnacji z dokonania zakupów.

 2. Po dodaniu towarów lub usług do koszyka Użytkownik ma możliwość zmiany ilości towarów lub usług, jakie chce kupić, poprzez zmianę odpowiedniej rubryki w koszyku.

 3. Po dodaniu do koszyka wszystkich towarów i usług, jakie Użytkownik chce zamówić, należy kliknąć przycisk „Złóż zamówienie”.

 4. Następnie, Użytkownik powinien wypełnić formularz uzupełniający, o którym mowa w postanowieniu § 11 ust. 2 Regulaminu, jeżeli dotychczas tego nie zrobił. Zabronione jest dodawanie w formularzu uzupełniającym treści o charakterze bezprawnym.

 5. W przypadku, gdy Użytkownik będzie chciał dostarczyć zamówiony towar na inny adres, niż podany w formularzu uzupełniającym, o którym mowa w postanowieniu § 11 ust. 2 Regulaminu, wówczas powinien podać swoje dane, które są niezbędne do realizacji zamówienia. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.

 6. Użytkownik może również zamieścić uwagi do zamówienia w odpowiednim formularzu. Zabronione jest zamieszczanie uwag o charakterze bezprawnym.

 7. Następnie należy wybrać sposób płatności. Po wybraniu sposobu płatności zostanie wskazana w rubryce „Twoje zamówienie” informacja o wybranej metodzie płatności, a także koszt dostawy.

 8. Wyświetlone w koszyku towary wraz z podaniem ich ilości oraz cen, a także wybrany sposób dostawy wraz z jej kosztem, stanowią, skierowane do Użytkownika przez Wydawnictwo zaproszenie do złożenia oferty zakupu tych towarów.

 9. Na tym etapie składania zamówienia należy również sprawdzić jego prawidłowość oraz potwierdzić, poprzez kliknięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Kliknięcie tego przycisku powoduje przyjęcie przez Użytkownika oferty Wydawnictwa, o której mowa w postanowieniu ustępu powyższego i skutkuje zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Wydawnictwem.

 10. Jeżeli Użytkownik wybrał opcję płatności za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności, zostanie przekierowany na stronę dostawcy tego systemu. Wykonanie przelewu internetowego odbywa się na zasadach określonych w odpowiednich regulaminach dostawcy zewnętrznego systemu płatności.

 11. Wydawnictwo prześle także do Użytkownika mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia przez Użytkownika oraz podsumowaniem jego treści.

 

§ 15

 1. Sposoby, koszty i terminy dostawy towarów oraz obsługi płatności są określone każdorazowo przy składaniu zamówienia. Dostępne są następujące sposoby płatności: płatność przy odbiorze.

 2. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów i kosztów dostawy oraz obsługi płatności znajdują się w zakładce „Dostawa” i „Płatność”.

 3. Koszty związane z dostawą towarów i obsługą płatności ponosi Użytkownik, przy czym Wydawnictwo może ustalić określony próg wartości zakupów, po którego przekroczeniu przez Klienta koszty dostawy lub płatności pokryje Wydawnictwo.

 

VI. Zwroty i Reklamacje

§ 16 

 1. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Wydawnictwem, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Wydawnictwo o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Wydawnictwa podany w postanowieniu § 1 lit. b Regulaminu).

 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy Wydawnictwo zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Wydawnictwo), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Wydawnictwo dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów.

 5. Wydawnictwo może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 6. Konsument powinien odesłać lub przekazać rzecz do Wydawnictwa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 8. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 17

 1. Jeżeli przedmiotem umowy jest świadczenie usług, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

 2. Postanowienia § 15 ust. 2-5 stosuje się odpowiednio.

 3. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług po zgłoszeniu żądania o rozpoczęcie wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny.

§ 18

Wydawnictwo zwraca uwagę, że zgodnie z przepisem art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Wydawnictwem nie przysługuje m.in. w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta;

 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 4. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 5. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 6. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 19

 1. Wydawnictwo informuje, że ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad.

 2. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną przez Wydawnictwo lub dotyczące zakupionych towarów można składać pisemnie na adres Wydawnictwa  podany w postanowieniu § 1 lit. b, mailowo na następujący adres e-mail: awl@awl.lodz.pl, osobiście do protokołu w siedzibie Wydawnictwa podanej w postanowieniu § 1 lit. b.

 3. W reklamacji należy podać: numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować), dane kontaktowe Użytkownika umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

 4. Wydawnictwo ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Wydawnictwo.

 

 

VII. Czas trwania Umowy

 

§ 20

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 21

Użytkownik ma prawo w każdym czasie i ze skutkiem natychmiastowym wypowiedzieć Umowę. W tym celu Użytkownik powinien przesłać oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy: e-mailem na adres: awl@awl.lodz.pl lub złożyć je w inny sposób, jak przykładowo pocztą na adres Wydawnictwa.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 

§ 22

W trakcie korzystania ze Sklepu   zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym.

§ 23

Regulamin jest dostępny w siedzibie Wydawnictwa oraz na stronie http://awl.lodz.pl/regulamin/